خط مشی کیفیت

شركت مهندسین مشاور مهاب ثامن با رسالت ارائه خدمات مهندسی مشاور به سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی ،جامعه مهندسین و سایر ارگانها خط مشی زیر را دنبال می نماید.

1- مشارکت متعهدانه در طرح های عمرانی و فنی کشور بالاخص در پروژ های مطالعاتی

2- مشارکت فعال در تحقق خصوصی سازی پروژه های عمرانی در حیطه وظایف مهندس مشاور

3- افزایش رضایت مندی کارفرمایان از طرق افزایش کیفیت خدمات و انجام به موقع تعهدات

4- کاهش ریسک ها و مخاطرات بهداشتی،ایمنی و زیست محیطی به کم ترین حد ممکن

5- رعایت کامل الزامات قانونی و مقررات دولتی مرتبط با مدیریت کیفیت و الزامات IMS , HSE

6- ارتقاء سطح علمی و توانمندی کارکنان از طریق آموزش های مداوم و بازدیدهای علمی

7- تلاش در جهت افزایش رضایت مندی کارکنان و حفظ نیروهای سازمانی و افزایش بهروری و توسعه همه جانبه منابع انسانی و مشارکت موثر آنها در کسب اهداف کیفی شرکت

8- رشد و توسعه توامندیهای مالی و فنی شرکت

مدیرعامل، كلیه مدیران و كاركنان شركت خود را متعهد می‌دانند تا در جهت رسیدن به اهداف فوق تلاش نموده و ضمن اجرای كامل و مستمر سیستم HSE و IMS در جهت بهبود و ارتقاء سطح فعالیت های شرکت گام بردارند.

این خط مشی بری اطمینان از تداوم تناسب آن هر سال یک‌بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد.